Medezeggenschapsraad PC basisschool Matzer

Zoals elke school heeft ook de Matzer een medezeggenschapsraad. Een medezeggenschapsraad is van belang om samen met de school de kwaliteit van het onderwijs te bepalen en te waarborgen en houdt zich bezig met de beoordeling en het meedenken over al het beleid van de school en haar directie. De medezegenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Zij is bevoegd over die aangelegenheden aan de directie voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 
De laatste jaren hebben directies van scholen meer zelfstandigheid en vrijheid gekregen bij beslissingen over allerlei onderwerpen. Als gevolg daarvan is er ook meer behoefte aan medezeggenschap door ouders en personeelsleden van de school. Het is van belang dat bij meer beleidsvrijheid van het bestuur een volwaardige medezeggenschapsraad tegenwicht kan bieden.
 
De medezeggenschapsraad heeft op een aantal fronten inspraak. Voor een aantal onderwerpen dient de directie voorafgaand aan een besluit aan de medezeggenschapsraad advies te vragen, voor een aantal onderwerpen heeft de directie de instemming van de medezeggenschapsraad nodig om een rechtsgeldig besluit te nemen. De bevoegdheid tot advies betreft bijvoorbeeld: vaststellen of wijziging van het financieel beleid/ de begroting, vaststellen of wijzigen van het beleid terzake de organisatie op school, nieuwbouw of verbouw van de school en het verbreken of aangaan van samenwerkingen met een andere instelling. De bevoegdheid tot instemming betreft bijvoorbeeld: veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school, vaststelling of wijziging van het schoolplan/leerplan/zorgplan, vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en vaststelling of wijziging van het schoolreglement.
 
In de medezeggenschapsraad zitten voor de helft ouders (2) en voor de helft personeelsleden van de school (2). De ouderleden worden gekozen door middel van verkiezingen onder ouders, de personeelsleden van de school worden aangewezen uit hun midden door de personeelsleden van school zelf.
 
Indien u een onderwerp heeft waarvan u vindt dat deze besproken moet worden in de medezeggenschapsraad, kunt u zich tot ons wenden en kan worden bekeken of het desbetreffende onderwerp bespreking met de directie behoeft. Bij klachten dient men zich eerst te wenden tot de directie of het management team. Indien deze klachten niet worden opgelost kan de medezeggenschapsraad alsnog worden benaderd.
 
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen kunt u contact opnemen met de MR. Voor allerlei zaken / vragen kunt u ons aanspreken of stel de vraag per mail: mr.matzer@mijnplein.nl  (deze mail komt rechtstreeks bij de voorzitter van de MR terecht).

Zittende in de medezeggenschapsraad namens personeelsgeleding school:
Esther Geerts
Richard Hondelink
Zittende in de medezeggenschapsraad namens ouders:
Yvette Topma  (voorzitter)
vacature Op school hebben we een vertrouwenspersoon (Gera de Hesse - leraar) die u kunt benaderen via het algemene schoolnummer (0570-521342).
Daarnaast is Yvette Topma (ouder) de tweede vertrouwenspersoon op school. Zij is tevens lid van de MR op school. Haar telefoonnummer is te vinden achterin de schoolgids.

Op stichtingsniveau zijn er ook vertrouwenspersonen die kunt u benaderen via vertrouwenspersonen@mijnplein.nl


Mijnplein kent een klachtenregeling, voor nadere informatie kunt u contact opnemen via de website van mijnplein, www.mijnplein.nl
Verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids.
 
Jaarlijks terugkerende stukken waarbij MR goedkeurings- of adviesrecht heeft:
Document Actie MR Periode
Begroting Advies Begin december
Jaarverslag Advies September
Jaarrekening Advies Begin juni
Vakantierooster Advies Maart
Samenstelling formatie Goedkeuring personeelsgeleding MR Maart (concept) en juni
Schoolgids Goedkeuring Begin juni
Schoolplan (*) Goedkeuring  
(*) eenmaal in de vier jaar