Mijnplein
Mijnplein is het bevoegde gezag van 22 scholen voor katholiek en protestants christelijk primair onderwijs in Salland.
De Stichting Christelijk Onderwijs Salland (SCOS) is ontstaan per 1 augustus 2004 uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Salland en de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Salland. Vanaf januari 2012 gaat de SCOS verder onder de naam mijnplein.
Mijnplein is het bevoegde gezag van 16 katholieke basisscholen, 3 protestants christelijke basisscholen, 1 school met een uniek onderwijsconcept (Oostenwind) en 2 scholen voor speciaal onderwijs (SBaO en ZML).
De scholen staan voornamelijk in kleinere plattelandsgemeenten tussen Deventer en Zwolle.
De scholen bevinden zich in de plaatsen: Lettele, Olst, Boskamp, Boerhaar, Wijhe, Broekland Heino, Hoonhorst, Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten
Door ongeveer 400 personeelsleden wordt goed verzorgd onderwijs gegeven aan een kleine 3800 leerlingen.
 
 
Waar staat Mijnplein voor ?
 

Het schoolbestuur

 
Het schoolbestuur van onze school is het college van bestuur van de stichting mijnplein. De gegevens over het bestuur en ons bestuurskantoor treft u aan op onze website www.mijnplein.nl
 
Het college van bestuur is het bevoegd gezag van 18 katholieke basisscholen,
3 protestants- christelijke basisscholen en 1 school voor algemeen bijzonder onderwijs,
1 katholieke school  voor speciaal basisonderwijs(SBAO) en 1 katholieke school voor speciaal onderwijs(SO) en voorgezet speciaal onderwijs(VSO) aan zeer moeilijk lerende kinderen(ZMLK)
 
De scholen bevinden zich in de plaatsen: Lettele, Olst, Boskamp, Boerhaar, Wijhe, Broekland
Heino, Hoonhorst, Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten.
Door ongeveer 400 personeelsleden wordt goed onderwijs gegeven aan zo’n 3800 leerlingen.
 
Op bestuursniveau worden de kaders vastgesteld waaraan het beleid van de stichting en de afzonderlijke scholen dienen te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het financieel beleid, het personeelsbeleid, beleid op het gebied van huisvesting, kwaliteitsbeleid e.d. Binnen de kaders is er beleidsruimte voor de scholen om daar zelf inkleuring en vorm aan te geven in overleg met het team en de medezeggenschapsraad.
 
De directeuren zijn verenigd in de directeurenraad, waar het stichtingsbeleid wordt voorbereid. De raad heeft een adviserende rol naar het college van bestuur waar uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid ligt.
Ouders en personeel hebben via de medezeggenschapsraad invloed op het beleid van de individuele school. De medezeggenschapsraad voert hierover het overleg met de directeur van de school. Daarnaast overlegt de directeur met het schoolteam over de onderwijskundige en organisatorische onderwerpen van de school.
 
Via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn hebben ouders en personeel invloed op het stichtingsbeleid. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad spreekt over het stichtingsbeleid met het college van bestuur.
De raad van toezicht heeft als taak om op afstand toezicht te houden op het college van bestuur en de algehele de organisatie en heeft als zodanig een onafhankelijke positie.
 
 
 
Met het schoolbestuur zal het contact meestal via de directeur lopen. Mocht u rechtstreeks contact willen opnemen met het bestuur, dan kan dat via het bestuursbureau: Postbus 143, 8100 AC in Raalte. Telefoon: 0572 – 352635.
 
 

Strategisch beleid

 
mijnplein is een christelijke stichting. De stichting heeft haar wortels in de katholieke en protestants-christelijke levensbeschouwing. In onze statuten staat bij ‘Grondslag’ dat de stichting uitgaat van de gelijkwaardigheid van levensovertuigingen en dat wij werken aan de sociale, verstandelijke en creatieve ontwikkeling van onze leerlingen met respect voor elkaar en voor de omgeving en richtinggevend aan een hoopvolle toekomst.
 
De visie van mijnplein is om in de komende jaren een klimaat te scheppen, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en zijn wij gericht op het ontdekken, ontwikkelen, samenbrengen en inzetten van talenten van kinderen. We zijn trots op ons onderwijs en bouwen voort op wat we al doen.
Bij het maken van keuzes staan de belangen van kinderen altijd voorop. Keuzes komen ten goede aan de ontwikkelmogelijkheden van de kinderen.
 
In de Strategische Agenda 2018 – 2022 zijn de volgende uitgangspunten voor onze visie verwoord:  
Die uitgangspunten leiden tot drie uitdagingen voor de komende jaren:
  1. we gaan verder met het ontwikkelen van inhoud en organisatie van het onderwijs en handelen daarnaar.
  2. we maken elkaar sterker, we werken op de plek, waar we de meeste meerwaarde voor kinderen hebben en we werken samen met anderen.
  3. we zijn verbonden met de wereld.
 
Deze drie uitdagingen zijn inhoudelijk gezien nauw met elkaar verbonden. Bij alles wat we doen, zijn wij ons ervan bewust, dat we goed moeten zorgen voor de wereld van nu en in de toekomst: duurzaamheid als overkoepelende uitdaging.
 
Naar onze kinderen, ouders, medewerkers en partnerorganisaties doen we een belofte over de manier waarop we de uitdagingen aan willen gaan. Deze belofte kenmerkt zich door een vorm van oplopende betrokkenheid: informeren, raadplegen, advies vragen, samen werken en meebeslissen.
We zullen minimaal alle betrokkenen - kinderen, ouders, medewerkers en partnerorganisaties - informeren over waar we mee bezig zijn. De ene school zal daar al verder in zijn dan een andere. Stap voor stap zullen we daar verder in gaan. We weten dat dit kleine en ook grote stappen zijn. Met sommige hiervan hebben we al ervaring, met andere weinig of niet. We nodigen betrokkenen uit mee te gaan in ons leerproces. Ook hier zullen er meerdere wegen bewandeld worden. Altijd vanuit een gezamenlijke opdracht en lerend met en van elkaar. We gaan dit zorgvuldig doen en in een passend tempo en we zullen er mee experimenteren. We geloven dat we zo zekerheid kunnen geven over hoe we met elkaar omgaan. Dat is veel waard in een wereld waarin verandering en onzekerheid dominanter dan ooit zijn. In de periode 2018-2022 groeien we met zijn allen in ieder geval van ‘informeren’ naar ‘advies vragen’. Met deze belofte willen we iedereen betrekken om onze doelen op stichtings- en schoolniveau vorm en inhoud te geven.
 
De Strategische Agenda zal voor de periode 2019-2023 door elke school worden vertaald in de eigen ‘Schoolagenda’ (voorheen het schoolplan). Binnen de kaders, doelen en uitgangspunten van de Strategische Agenda zal de school een eigen inkleuring en vorm vinden. Geen strakke eenheid dus, maar ruimte voor scholen voor diversiteit en verscheidenheid. Daardoor wordt de identiteit van elke school zichtbaar, merkbaar en voelbaar.
 
 
 
 
 Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van mijnplein
www.mijnplein.nl