BAS-project
 Bouwen aan een Adaptieve School
          
                                                                                                                                  
  

Na een uitgebreid visie/missietraject zijn we als team op zoek gegaan naar een meerjarig schoolontwikkeltraject.
De keus is gevallen op het BAS-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek.
Met dit project werken we planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

http://www.vvgschool.nl/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/118x142-images-bas-bas_logo.png
 
 
Met BAS bouwen we verder aan zeven ontwikkelingslijnen:
Structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, samenwerkend leren, planningssysteem en teamleren.
 
 
 Leerprocessen lopen individueel verschillend en deze visie heeft steeds meer invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. Het BAS+ project geeft inhoud aan onze schoolvisie en creëert mogelijkheden om op een gestructureerde en integrale manier met onze onderwijsontwikkeling, en de kwaliteit daarvan, bezig te zijn. In samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek is er gewerkt aan het BAS+ project.

 
Middels het BAS project hebben we vorm gegeven aan de volgende aspecten van leren:
• Kinderen leren meer op basis van intrinsieke motivatie.
• Kinderen leren meer in interactie met leerkrachten en medeleerlingen.
• Kinderen meer stimuleren in hun denkproces.
• Kinderen meer en vaker in de gelegenheid stellen om hun eigen leerproces te reguleren en te controleren (zelfsturing).

We doen dit aan de hand van de bouwstenen van het BAS+ project:

 http://www.vvgschool.nl/images/basplus.bmp
 • 1. Structuur
  Structuur is een belangrijke basis voor onderwijsleeractiviteiten. In BAS+ wordt structuur vanuit 2 perspectieven bekeken:

  a de inrichting en aankleding van de school, klas en plein: Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen zich positiever gaan gedragen als ze zich in een veilig toegankelijke leerruimte bevinden.

  b vanuit het voorspelbaar handelen van de leraar: Te denken valt aan de manier waarop op school de weekplanning en masterplanning vormgegeven wordt. De week-en masterplanning dragen bij aan een vak-doorbrekende, actieve, zelfstandige leeromgeving voor leerlingen, waarmee de leraar grip houdt op het onderwijsaanbod.
   
 • 2. Interactie
  Interactie is een volledig herziene en uitgebreide ontwikkelingslijn die de verschillen in interactieprocessen in kaart brengt. Interactie vindt o.a. plaats:
 • - tussen uw leerkrachten en de individuele leerling,
  - tussen de leerkracht en een groep leerlingen/ klas 
  - tussen de leerkracht en ouders

  Vanuit de basiscommunicatie van de leraar zoekt de school naar de doorgaande lijn bij de schriftelijke correctie en de beoordeling van het werk van een leerling, de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van de leerling (attributie) en het evalueren van het onderwijsleerproces. Het gaat ook over het helpen en corrigeren van leerlingen in kwetsbare situaties, het welbevinden van het kind en over de sfeer in de groep.
   
 • 3. Zelfstandige leerhouding
  Binnen adaptief onderwijs staat een zelfstandige leerhouding van de leerlingen centraal. De leerhouding van leerlingen wordt positief beïnvloed zodra zij zich actief bezig houden met hun eigen leerproces. Omgaan met regels en afspraken, tijdbewustzijn en planning begeleidt leerlingen in het zelfstandig leren. Zelfstandig leren bereidt de leerlingen voor op het zelfgestuurd leren. Zo kunnen zij zelfstandig de leerstof eigen maken en zelf inschatten wanneer zij extra hulp nodig hebben van de leraar.
   
   
 • 4. Instructie
  De instructies van de leraren zijn belangrijk voor de motivatie en de succeservaring van de leerling. Om adaptief onderwijs te realiseren is de inhoud en organisatie van het instructieproces op school van belang. De instructietijd met leerlingen wordt effectief benut, differentiatie wordt optimaal vormgegeven en diverse instructiemodellen worden ingezet. Dit alles wordt in iedere groep, volgens een vastgelegde doorgaande lijn, gerealiseerd.
   
 • 5. Samenwerkend leren
  Samenwerken is een vaardigheid waar veel vraag naar is in de huidige samenleving. Samenwerken is binnen de visie van adaptief onderwijs een voorwaarde om van en met elkaar te leren in verschillende situaties. Bijvoorbeeld bij het inoefenen en bij het zelfontdekkend leren in heterogene en in homogene groepen, in tandems en in tafelgroepen en soms klasdoorbrekend als het om tutorleren gaat.
   
   
 • 6. Planningssyteem
  Het planningssysteem beïnvloedt de zorgstructuur van onze school. Met het planningssysteem worden maatregelen genomen om de leerlingenzorg af te stemmen op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. De begeleiding van het groei- en ontwikkelingstraject van de leerlingen wordt bij de instroom georganiseerd en het strategische plan over het inhoudelijke leeraanbod wordt hierop afgestemd.
   
 • < >
  Het teamleren gaat uit van de school als lerende organisatie. Een organisatie, die openstaat voor het vermogen van het schoolteam om kennis en ervaring met elkaar te delen en daarvan te leren. Het teamleren is de basis van BAS +.
  Teamleren is een absolute voorwaarde voor een adaptieve school.  
   
  Inmiddels integreren we het BAS-project met de invoering van Handelingsgericht Werken en Opbrengstgericht werken in ons onderwijs. Ook werken we op stichtingniveau binnen een PLG (professionele leergemeenschap) met meerdere scholen aan een zelfde onderwerp.
 • Voor schooljaar 2014-2015, 2015-2016 en 2016-2017 ging dit over begrijpend lezen en 21ste eeuwse vaardigheden. Voor schooljaar 2017-2018 gaat het over toekomstige duurzame onderwijshuisvesting.  Voor de doorgaande lijn blijven de BAS afspraken die we op school hebben heel belangrijk.
   
Van de zeven ontwikkelingslijnen zijn de cellen: Inrichting, voorspelbaarheid, weekplanning, basiscommunicatie, responsiviteit, attributie, in gesprek met het kind, de sfeer in de groep, groepsgesprekken, gesprekken met ouders, regels en routines, tijdsbewustzijn en taakplanning, begeleid zelfstandig leren, zelfstandig leren, effectieve leertijd, effectieve instructie, groepsvorming, tandemleren en coöperatief leren in groepen afgerond met een borgingsdocument. De borgingsdocumenten worden in een cyclus jaarlijks vastgesteld.

In januari 2014 is er een audit geweest, verricht door het Seminarium van Orthopedagogiek en zijn we een gecertificeerde BAS-school.
 


 


               
Dit prachtige schilderij is gemaakt door Christien de Jong. Het is opgebouwd uit allemaal kleine mozaïekstukjes en
meet 1 bij 2 meter en hangt in de centrale hal van de school. In het schilderij zijn de 3 schoolregels op een leuke en aansprekende wijze  verwerkt.